Tietosuoja- ja evästeseloste

Tietosuoja- ja evästeseloste – Valoremontti Oy

25.7.2023

Tämä on Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointikirja.

Valoremontti Oy suunnittelee, toimittaa ja asentaa kokonaisvaltaisia valaistusratkaisuja. Keräämme tietoja asiakkaittemme yhteyshenkilöiltä palvellaksemme asiakkaitamme paremmin. Tiedonkeruussa noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tämä tietosuojaseloste kertoo, mitä tietoja keräämme, miten käytämme ja miten suojaamme kerättyä tietoa. Tietosuojaselosteessa on kerrottu henkilön mahdollisuuksiin vaikuttaa henkilötietojen käyttöön.

Kooste tietojen keräämisestä

Valoremontti Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterit sisältävät tietoja vain asiakas yritystemme yhteyshenkilöistä. Rekisterimme tiedot koostuvat meille ilmoitetuista yhteystiedoista sekä meidän digialustojen keräämistä käyttötiedoista. Tietojen kerääminen ja käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyvään oikeutettuun etuun tai suostumukseen. Käytämme tietoja tilauksen toimittamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen ja hallinnointiin sekä tietojen keräämisen mahdollistavaan mainontaan ja markkinointiin. Rekisteröidylle henkilölle voidaan hänen Valoremontti Oy:lle ilmoitetun työtehtävän perusteella lähettää yritykselle suunnattua suoramarkkinointia, ellei rekisteröity henkilö ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, kolmannelle osapuolelle luovuttamisena ei pidetä henkilötietojen käsittelyn ulkoistamista. Tietoja voidaan luovuttaa niitä pyytävälle viranomaiselle, tietojen luovuttamista koskevan lain mukaisesti.

Tutustuthan tähän tietosuojaselosteeseen. Mikäli haluat kysyä tietosuojakäytänteistämme, muokata asiakastietojasi Valoremontin asiakastiedoissasi tai käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksia, tulee sinun olla yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

Rekisterinpitäjä:

Valoremontti Oy (Y-tunnus 2742458-3)
Kalliotie 2
04360 Tuusula

Tietosuoja vastuuhenkilö:

Petri Rapeli
Puhelin: 010 5677 037
Sähköposti: Petri.Rapeli@valoremontti.fi

Petri Rapeli

Valoremontti Oy

Kalliotie 2

04360 Tuusula

  1. Kerättävät henkilötiedot

Kun käytät Valoremontin digitaalisia palveluita, teet tilauksen tai olet vuorovaikutustilanteessa henkilöstömme kanssa, voimme kerätä sinusta henkilötietojasi. Voimme saada yhteystietosi myös eri tapahtumien ja tapahtumajärjestäjien kautta tai julkisista osoitelähteistä. Emme kerää arkaluonteisia tietoja. 

Kerättävät tiedot voidaan jaotella tietolähteen perusteella, työnantajasi antamat tai itse antamasi tiedot ja automaattisesti kerättäviin tietoihin. Tietosuojavaltuuksien alla voimme yhdistää ja/tai yhdistellä automaattisesti kerättyjä tietoja annettuihin tietoihin.

  1. Annnetut tiedot

Voimme kerätä antamiasi työtehtävääsi liittyviä henkilötietojasi (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työnantaja, työtehtävä). Asiakassuhteen hoitamiseksi voimme tarvittaessa kerätä tietoja työtehtävän luonteesta (projekteistasi ja projektirooleistasi, toimialasta, toimintamaasta). Valoremontti Oy:lla on oikeus kerätä myös muita meille antamiasi tietoja. Tallennettava rekisteritieto on myös, oletko antanut suostumuksen suoramarkkinointiin lain tarkoittamien sähköisten välineiden kautta tai oletko kieltänyt suoramarkkinoinnin.

  1. Automaattisesti kerättävät tiedot

Valoremontti Oy:lla on käytössä erilaisia digitaalisia mahdollisuuksia kerätä automaattisesti tietoja käyttämästäsi selaimesta, kun käytät verkkosivustoamme. Automaattiset menetelmät voivat sisältää evästeitä, verkkojäljitteitä ja muuta teknologiaa. Automaattisesti kerättäviä tietoja voivat olla IP-osoite, sijaintipaikkakunta, tietokoneen tai mobiililaitteen käyttöjärjestelmä, käytettävä selain, mobiililaitteen tyyppi ja asetukset sekä palveluidemme käyttöön liittyvä toiminta, kuten sivut, joilla olet vieraillut verkkosivuillamme. Pääosa verkkosivustomme käyttöön liittyvistä automaattisesti kerättävistä tiedoista tallentuu verkkosivuston analytiikkaan. Verkkosivuillamme vierailevalla on mahdollisuus estää evästeisiin perustuvan automaattisen tietojen keräämisen kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Katso tästä tarkempi evästekäytäntömme.

Voimme käyttää henkilötietoja liiketoimintamme kannalta oleellisiin asiakassidonnaisiin toimintoihin kuten asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon, tilausten käsittelyyn, tuotteen ja/tai palvelun toimittamiseen, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä mainontaan ja markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on Valoremontti Oy:n asiakassuhde yritykseen tai muuhun yhteisöön, jonka palveluksessa henkilö on, ja siihen liittyvällä toiminnalla oikeutettu etu asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi. Valoremontti Oy:lla on oikeus käsitellä tietojasi myös antamasi suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja käsittelevät Valoremontti Oy:n työntekijät, joiden työtehtävät liittyvät markkinointiin, myyntiin, asennukseen, hallintoon tai joille se on työhön liittyvien tehtävien hoitamiseksi tarpeellista. Tietoja käsittelevät henkilöt on koulutettu turvalliseen tietojen käsittelyyn ja kukin henkilö käsittelee tietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Valoremontin keräämiä henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Valoremontti käyttää suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä myös yhdysvaltalaista MailChimp palveluntarjoajaa, jolloin henkilötietojasi siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle MailChimpin Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. MailChimp on hakeutunut EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -järjestelyn sertifioinnin piiriin ja on sitoutunut noudattamaan Eroopan unionin:n tietosuoja-asetusta. Katso lisätietoja: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Emme myy Valoremontin asiakastietojärjestelmässä olevia henkilötietoja ja luovutamme kerättyjä tietoja vain tässä tietosuojaselosteessa kuvatusti. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.

Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä myydä tai siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain, on Valoremontilla osana liiketoiminnan myyntiä tai siirtoa oikeus siirtää kerätyt ja säilytetyt asiakastiedot, mukaan lukien henkilötietoja sisältäviä asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa.

Säilytämme tietojasi sähköisessä rekisterissä ja olemme huolehtineet asianmukaisista toimenpiteistä henkilötietojesi turvaamiseksi. Henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Rekisterin käyttöoikeus on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän tai asiakkuuksien hoito ja hallinta. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely vaativat Asiakasrekisterin pääkäyttäjän myöntämän käyttäjätunnistuksen. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keijoilla suojattuja.

Säilytämme keräämiämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua. Poistamme rekisteriin tallennetut tietosi, kun palvelusuhteesi asiakkaanamme päättyy tai tehtäväsi muutoin vaihtuvat niin, ettei henkilötietojesi käsittelylle ole enää perustetta.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä. Asiakkaalla on oikeus turvautua kaikkiin tietosuojalainsäädännössä turvattuihin oikeuksiin kuten oikeuteen käsittelyn rajoittamisesta ja käsittelyn vastustamisesta sekä oikeuteen siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Luotettavan tunnistamisen varmistamiseksi saatamme tietyissä tilanteissa edellyttää, että oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti toimipaikassamme tai omakätisesti allekirjoitetulla asiamukaiset tunnistetiedot sisältävällä kirjeellä. Vastaamme tarkastuspyyntöihin.

Edellisestä poiketen, Asiakkaalla ei ole oikeutta tarkastaa rahanpesulaissa säädetyn ilmoitus- tai selonottovelvollisuuden täyttämiseksi hankittuja tietoja (Rahanpesulain 4:3§) Tietosuojavaltuutettu voi Asiakkaan pyynnöstä tarkastaa näiden tietojen käsittelyn lainmukaisuuden.

Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia henkilösrekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.

Asiakkaalla on oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Jos olet antanut luvan lähettää sinulle markkinointiviestintää, voit myöhemmin kieltäytyä viestinnästä viesteihin sisällyttämiemme ohjeiden mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä, sekä oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi, vaikka peruste tiedon käsittelylle muutoin olisikin.

Mikäli Valoremontin asiakasrekisterissä oleva tieto perustuu Asiakkaan antamaan suostumukseen, on suostumus koska tahansa peruutettavissa ilmoittamalla tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjän vastuuhenkilölle. Pyynnön perusteella poistetaan kaikki ne tiedot, joita ei ole säilytettävä, tai voida säilyttää, lain tai muun tässä tietosuojaselosteessa mainitun perusteen nojalla.

Tarkastus-, oikaisu- ja/tai muun pyynnön voi esittää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tai rekisterin ylläpitäjään verkkosivuilta ja tässä selosteessa mainituilla yhteystiedoilla.

Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset suoraan rekisteröidyn kanssa rekisteröidyn kaikkia oikeuksia kunnioittaen. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus saattaa asia Tietosuojavaltuutetun käsittelyyn, jos rekisterinpitäjä ei noudata Asiakkaan oikaisu- tai muuta pyyntöä.

Valoremontti Oy rekisterinpitäjänä ei tee henkilötietojen pohjalta Asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.

  1. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta ja tietosuojakäytäntöjämme ajoittain. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse. 

Evästekäytäntö

  1. Mikä on eväste?

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa tietokoneelle, tabletille tai älypuhelimeen. Eväste ei ole ohjelma. Eväste ei sisällä haittaohjelmia tai viruksia.

Evästeiden käyttö sivustolla

Osa evästeistä on välttämättömiä Valoremontti Oy:n verkkosivuston toiminnalle. Evästeiden tietojen perusteella voimme optimoida sivuston palvelemaan paremmin asiakkaitamme. Evästeet muistavat verkkovierailuissasi asioita, kuten sivuston aiemmat käyttökerrat. Käytämme evästeitä palvelumme osana. 

Evästeitä tallentavat palvelut ja evästeiden käyttötarkoitukset on kerrottu eri evästeluokkien alla:

Kuinka pitkäksi aikaa evästeet tallennetaan?

Laitteisiin ja selaimiin tallennettujen evästeiden voimassaoloaika vaihtelee. Evästeen voimassaoloaika lasketaan edellisestä kerrasta, kun vierailit sivustolla. Kun evästeen voimassaoloaika päättyy, se poistetaan automaattisesti. Kaikkien evästeidemme voimassaoloajat on kerrottu evästeperiaatteessamme.

Evästeiden estäminen tai poistaminen

Asiakas voi halutessaan estää kaikki evästeet ja/tai kolmannen osapuolen evästeet vaihtamalla tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen selainasetuksia. Jos estät ja poistat kaikki evästeet ja/tai kolmannen osapuolen evästeet, et voi käyttää sivuston kaikkia toimintoja ja palveluita (sillä niiden toiminta perustuu evästeisiin).

Google Analytics-evästeiden poistosta voit lukea, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kuinka evästeet poistetaan?

Asiakas voi poistaa aiemmin hyväksymänsä evästeet. 
Evästeet on mahdollista poistaa useimmiten asetusvalikon turvallisuus- ja yksityisyysasetuksissa.

Eri selainten ja laitteiden evästeiden poisto ohjeet:

Annetun eväste suostumuksen muuttaminen

Voit muuttaa antamaasi suostumusta joko poistamalla evästeet selaimestasi tai vaihtamalla aiempaa valintaa.

Kysyttävää evästeistä?

Jos haluat lähettää meille palautetta tai kysymyksiä koskien näitä tietoja tai tietojesi käsittelyä, voit olla yhteydessä verkkosivuiltamme löytyviin yhteystietoihin. 

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT

Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta käyttökelpoisen sallimalla perustoimintoja kuten sivulla siirtymisen ja sivuston suojattujen alueiden käytön. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.

TOIMINNALLISET 

Toiminnalliset evästeet mahdollistavat verkkosivuston ulkoasua tai toimintoja muuttavan tiedon tallentamisen. Näitä tietoja ovat esimerkiksi valitsemasi kieli tai alue.

TILASTOLLISET 

Tilastoevästeet auttavat sivuston omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa keräämällä ja raportoimalla tietoja.

MARKKINOINTI 

Markkinointievästeitä käytetään verkkosivustoilla kävijöiden seurantaan. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat sopivia ja kiinnostavia yksittäisille käyttäjille, ja siten arvokkaampia julkaisijoille ja kolmansien osapuolten mainostajille.

Antamasi suostumus koskee seuraavaa domainia, www.valoremontti.fi

Asetukset 

Välttämättömät

Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta käyttökelpoisen sallimalla perustoimintoja kuten sivulla siirtymisen ja sivuston suojattujen alueiden käytön. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.

doubleclick.net                   Tarkistaa tukee selain evästeitä.

Script tag                            Tallentaa käyttäjän evästeiden suostumustilan nykyiselle verkkotunnukselle.

Toiminnalliset

Toiminnalliset evästeet mahdollistavat verkkosivuston ulkoasua tai toimintoja muuttavan tiedon tallentamisen. Näitä tietoja ovat esimerkiksi valitsemasi kieli tai alue.

pll_language                       Tätä evästettä käytetään määrittämään kävijän haluama kieli ja asettamaan kieli sen mukaisesti verkkosivustolla, jos mahdollista.

Tilastolliset

Tilastoevästeet auttavat sivuston omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa keräämällä ja raportoimalla tietoja.

_ga                                     Tukee Google Universal Analytics –toimintaan. Merkittävä päivitys Googlen yleisimmin käytettyihin analytiikkapalveluihin. Tätä evästettä käytetään yksittäisten käyttäjien erottamiseen, asettaa satunnaisen numerosarjan asiakastunnisteeksi. Tunniste lisätään jokaiseen sivustolla tehtävään sivustopyyntöön ja käytetään vierailijoiden laskemiseen, sekä istunto ja kampanjadatan luomiseksi sivuston analytiikkaraportteihin. Eväste vanhenee automaattisesti 2 vuoden jälkeen. Sivustojen omistajat voivat muokata tätä itse.

Google Analytics                Näitä evästeitä käytämme tietojen keräämiseksi siitä, miten vierailijat käyttävät verkkosivustoamme. Käytämme tietoja parantaaksemme verkkosivustoamme. Nämä evästeet keräävät tietoja anonyymisti, mukaan lukien sivustolla vierailleiden henkilöiden määrä, mistä vierailijat ovat tulleet sivustollemme ja millä sivuilla he ovat vierailleet.

Markkinointi

Markkinointievästeitä käytetään verkkosivustoilla kävijöiden seurantaan. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat sopivia ja kiinnostavia yksittäisille käyttäjille, ja siten arvokkaampia julkaisijoille ja kolmansien osapuolten mainostajille.

visitor_privacy_metadata   Tätä evästettä käytetään videoiden katseluiden seuraamisen

Visitor_info1_live                yksilöllisenä tunnisteena. Tämä on yleinen Googlen evästä,

pref apisid ssid                   jota käytetään läpi useiden Googlen palveluiden. Se tallentaa

login_info ysc sapisid         käyttäjäpreferenssejä, voimme käyttää Googlen hauissa näytettävien mainosten personointiin. YouTube käyttää näitä evästeitä kerätäkseen käyttäjädataa verkkosivustoille upotettujen videoiden välityksellä. Tällainen data ryhmitetään muista Googlen palveluista saadun profiilidatan kanssa, jotta sivustovierailijoille on mahdollista tarjota kohdennettua mainontaa laajasti sekä heidän omistaan että muista verkkosivustoista.                

Luokittelemattomat

Luokittelemme parhaillamme luokittelemattomia evästeitä yhdessä yksittäisten evästeiden tarjoajien kanssa.

Ei luokittelemattomia evästeitä.