Toimitusehdot

Projekteihin sovelletaan Valoremontin toimitusehtoja, jossa määritellään mm. aikataulut, roolit ja vastuut, hyväksymis-ja muutosmenettelyt sekä laadun- ja työturvallisuuden valvonnan.

Tähän rakennusurakan toimitussopimukseen (jäljempänä ”Toimitussopimus”) sovelletaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16-10660), ellei näissä toimitusehdoissa jäljempänä määrätystä muuta johdu.

1. Tilaajan maksuvelvollisuus

Laskutus:

Projektin maksuehdot määritellään tarjouksessa. Jos ei muuten sovita, on laskutus seuraavan maksuohjelman mukainen:

Maksuehto 7pv netto. Viivästyskorko korkolain mukaan.

Laskutus (leasing-sopimus):

Tilaaja ja leasingrahoitusyhtiö tekevät valaistusjärjestelmästä käyttövuokrasopimuksen. Sopimuksen mukaisesta laskutuksesta vastaa rahoitusyhtiö. Valaistusjärjestelmä on rahoitusyhtiön omaisuutta vuokrasopimuksen ajan. Vuokrasopimuksen päätyttyä Tilaajalla on mahdollisuus lunastaa valaistusjärjestelmä Valoremontti Oy:ltä (jäljempänä ”Toimittaja”) nimellisarvolla, jonka suuruus on 5% kokonaistoimitushinnasta.

2. Sopimusasiakirjat

Työ suoritetaan Toimitussopimuksen ja seuraavien siihen kuuluvien liitteiden mukaisesti. Liitteiden keskinäinen pätevyysjärjestys on alla olevan järjestyksen mukainen.

Liite no

  1. Tarjous
  2. Toimitussopimus (tämä dokumentti)
  3. Tuotetoimittajien takuuehdot
    1. Philips tuotteiden takuuehdot
  4. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 16-10660)       

3. Suoritusaika

Toimitussopimuksen mukaisten töiden valmistelu aloitetaan välittömästi Toimitussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Toteutusaikataulu ja lopputarkastuksen ajankohta sovitaan erikseen yhdessä Tilaajan ja Toimittajan kesken ensimmäisessä työmaakokouksessa.

Työn luonteeseen kuuluu, että suunnitelmat ja materiaalivalinnat voivat täydentyä suorituksen aikana. Tarkennuksista ja tilojen työnaikaisesta käytöstä johtuvat seikat saattavat vaikuttaa lopulliseen valmistumisaikaan. Osapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan toisilleen mahdollisista aikataulumuutoksista.

4. Omistusoikeus

Työmaalla olevat valaisimet ja muut toimitukseen sisältyvät tavarat ja materiaalit siirtyvät Tilaajan omistukseen vasta siinä vaiheessa ja vain niiltä osin kuin niitä vastaava maksu on suoritettu Toimittajalle.

Leasing:

Valaistusjärjestelmä siirtyy rahoitusyhtiön omistukseen, kun Tilaaja ja rahoitusyhtiö ovat allekirjoittaneet rahoitussopimuksen. Tilaajalla on mahdollisuus lunastaa valaistusjärjestelmä  vuokra-ajan jälkeen Toimittajalta nimellisarvolla, jonka suuruus on 5% kokonaistoimitushinnasta. Tällöin järjestelmä siirtyy Tilaajan omistukseen.

5. Toimituksen suorittaminen

Asennustyön laatu

Toimittaja käyttää ammattitaitoisia omia asentajia tai alihankkijayrityksiä asennuskumppaneinaan asennustöiden suorittamisessa sekä ohjeistaa ja kouluttaa sekä omat asentajat että kumppanit valaistus- ja ohjausjärjestelmien asentamiseen. Asennukset suoritetaan hyvää rakennustapaa noudattaen.

Asennuksen suorittajina alihankkijat vastaavat tekemästään asennustyöstä Toimittajalle. Mahdollisista puutteista tai virheistä reklamoidaan Toimittajalle ja Toimittaja vastaa korjauksen suorittamisesta.

Takuu

Takuuaika työlle on kaksi (2) vuotta YSE 1998 -ehtojen kohdassa 71 § tarkoitetusta vastaanottotarkastuksesta (jäljempänä ”Vastaanottotarkastus”) lukien.  Tuotteiden takuuaika ja takuuehdot määräytyvät tuotetoimittajien tuotetakuun mukaisesti (liite 4).

Piirustukset ja huoltokirjan dokumentit

Tilaaja toimittaa kohteesta aiemmin laaditut talotekniikkasuunnitelmat Toimittajan käyttöön viimeistään viikon (1) kuluttua Toimitussopimuksen allekirjoittamisesta. Toimittaja päivittää suunnitelmiin toimitussisällön punakynämerkinnöin. Päivitetty aineisto on Tilaajan käytettävissä Vastaanottotarkastukseen mennessä. Urakoitsija toimittaa asentamiinsa laitteisiin liittyvät huolto-ohjeet Tilaajalle Vastaanottotarkastukseen mennessä.

Lupa-asiat

Tilaaja hankkii ja vastaa omalla kustannuksellaan mahdollisista hankkeeseen liittyvistä rakennus-, toimenpide-, yms. lupa-asioista.

Kulkulupakäytäntö ja pysäköinti

Tilaaja on velvollinen järjestämään Toimittajan käyttöön kulkuluvan alueelle ja pysäköintipaikan työkohteen läheisyydestä.

Työturvallisuus

Toimittaja ja Toimittajan nimeämä alihankkija valvovat, että sen työntekijät noudattavat työalueella töissä noudatettavia Suomen lakeja ja asetuksia sekä työturvallisuusmääräyksiä. Kaikkien työmaalle toimitettujen työkoneiden, välineiden ja telineiden on oltava määräysten mukaisia ja täysin käyttökuntoisia.

Toimittaja ilmoittaa Tilaajalle asennustyötä suorittavien työntekijöiden joukosta työmaan turvallisuuden yleisjohdosta vastaavan henkilön. Työturvallisuutta koskevissa asioissa on hänellä koordinointivastuu asennustyöntekijöiden osalta. Tilaajan oman työturvallisuudesta vastaavan henkilön tulee kartoittaa rajapinnat, sekä hoitaa tarvittava yhteistyö Toimittajan työturvallisuudesta vastaavan henkilön kanssa.

Työnjohto ja urakan valvonta

Työmaan vastaavana työnjohtajana toimii Toimittajan Tilaajalle ilmoittama asennuspäällikkö.

Tilaaja voi määrittää oman edustajansa työmaan valvojaksi. Valvojan yhteystiedot tulee ilmoittaa Toimittajalle.

6. Viivästyssakot

Molempien osapuolien tulee tiedottaa aikataulumuutoksista viipymättä. Toimittajalle ei aseteta viivästyssakkoa toimituksen aikataulun muutoksista.  

7. Vakuutukset     

Toimittajalla ja aliurakoitsijalla on toiminnan vastuuvakuutus, sekä muut lakisääteiset vakuutukset.

Tilaaja sitoutuu pitämään voimassa kiinteistön täysarvovakuutuksen ja ilmoittamaan kohteen töistä ja niiden alkamisesta vakuutusyhtiölle. Tilaaja vastaa myös kiinteistön osalta mahdollisesta työn aikaisesta vakuutustensa riskilisämaksusta.

8. Muutos- ja lisätöiden suorittaminen

Kustannuksiin vaikuttavista muutoksista ja lisätöistä sekä niiden hinnasta, suoritusajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan sovitaan erikseen kirjallisesti Tilaajan yhteyshenkilön kanssa ennen töiden aloittamista, kuitenkin Tilaajan puolelta riittävänä muutos- tai lisätyötilauksena pidetään työmaakokouksessa tehtyä tilausta, joka on kirjattu työmaakokouksen pöytäkirjaan.

Mikäli toimeksiannon kustannus muuttuu, tehdään siitä uusi kustannusarvio. Toimittajalla on oikeus olla toteuttamatta kohdetta tai Tilaajan ehdottamia muutoksia tai lisätöitä, mikäli Tilaaja ei ole antanut kirjallista sitoumusta lisähinnan suorittamista.

Muutoin urakan lisätyöt veloitetaan YSE 1998 urakkasopimuksen mukaisesti.

9. Vahingonkorvausvastuu    

Toimittaja korvaa aiheuttamansa välittömät vahingot. Urakoitsijan vastuu välittömistä vahingoista ei voi kuitenkaan ylittää 30 % tämän sopimuksen mukaisesta kauppahinnasta. Kumpikaan Osapuoli ei ole velvollinen suorittamaan korvausta toiselle Osapuolelle mistään välillisistä vahingoista tai kolmansille osapuolille aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

10. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus    

Työtuloksen hyväksyminen

Työ toteutetaan avaimet käteen -periaatteella. Toimittaja laatii ennen töiden aloittamista yksityiskohtaisen työsuunnitelman ja työtulosten hyväksyttämistaulukon. Tilaaja on velvollinen tarkastamaan työsuunnitelman ja työn etenemisen mukaiset työtulokset. Tilaaja on velvollinen tarkastamaan työtä koskevien suunnitelmien yhteensopivuuden antamiensa lähtötietojen kanssa. Tarkastaminen tulee suorittaa seitsemän (7) päivän kuluessa työtulosten saavuttamisesta tai suunnitelmien tiedoksi saannista.

Tilaajan erityisiä velvollisuuksia ovat lisäksi:

Tilaaja huolehtii siitä, että asennustyöt ovat suoritettavissa esteettömästi, yhtäjaksoisesti ja järjestelmällisesti. Tilaaja huolehtii riittävästä tiedottamisesta tilojen muille käyttäjille.

Tilaaja vastaa kohteesta antamiensa lähtötietojen oikeellisuudesta. Tilaajan on omatoimisesti annettava suunnitteluun, toteutukseen ja kustannuksiin vaikuttavat sopimuksenteon jälkeen muuttuneet lähtötiedot Toimittajalle.

Tilaaja osoittaa tavaroille ja materiaaleille työmaalta sopivan paikan, johon kuorman purkaminen on vaivatonta ja jossa tavarat ovat suojassa säältä, varkauksilta, ilkivallalta ja muilta vastaavilta tekijöiltä. Vastuu varastoinnista siirtyy Tilaajalle, kun tavarat ovat saapuneet työmaalle.

Asennettavan tilan tulee olla esteetön ja vapaasti asennettavissa. Esteetön asennustila tarkoittaa sitä, että asentaja voi suorittaa työnsä yhtäjaksoisesti henkilönostimella ilman esteitä. Siirtelystä ja odotustunneista veloitetaan kultakin alkavalta tunnilta 60€/h/asentaja.

Tilaaja vastaa omalla kustannuksella poikkeavista järjestelyistä, joita aiheutuu siitä, että valaistus on osittain poissa käytöstä asennuksen ajan, ja myös samassa vaiheessa olevat sähkölaitteet ovat poissa käytöstä.

Tämän sopimuksen lähtöoletuksena on, että Tilaajan olemassa olevat johdotukset, asennukset ja laitteet täyttävät tämän päivän vaatimukset ja standardit. Mikäli urakan aikana ilmenee kytkentöjä, asennuksia tai materiaaleja, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia, vastaa Tilaaja vaadittavista muutoksista aiheutuvista kustannuksista.

Tilaaja takaa turvallisen työympäristön ja vastaa oman alueen työturvallisuuskoulutuksesta ja perehdyttämisestä.

11. Työmaalla pidettävät kokoukset

Osapuolet ovat velvollisia osallistumaan työmaakokouksiin, ellei toisin ole sovittu.  Jos jompikumpi Osapuoli haluaa, rakennuskohteessa pidetään katselmus yhdessä sovittavana ajankohtana.

Urakkahinta sisältää aloitus- ja luovutuskokouksista aiheutuvat työkustannukset. Muut Tilaajan haluamat työmaakokoukset veloitetaan normaalin tuntilaskutuksen mukaisesti.

12. Lainvalinta ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Toimitussopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. Toimitussopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, Toimitussopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

  

LIITE: Valaisimien asennus:

Valaisimien asennus toteutetaan valaistussuunnitelman mukaisesti.

Asennettavan tilan tulee olla esteetön ja vapaasti asennettavissa. Esteetön asennustila tarkoittaa sitä, että asentaja voi suorittaa työnsä yhtäjaksoisesti henkilönostimella ilman esteitä. Siirtelystä ja odotustunneista veloitetaan 60€/h/asentaja.

Urakoitsija vastaa ainoastaan valaistusmuutoksen yhteydessä tehdyistä johdotus-, asennus- ja kytkentätöistä. Valaisimien uudelleen kaapelointi toteutetaan valaisinta lähinnä olevalta rasialta. Toimitus sisältää valaisimien valaisinkiinnikkeet ja asennusrasiat.

Uusi valaistuskaapelointi ei koske keskuskaapelointia ja runkokaapelointia, ellei sellaisesta ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Asennustyö suoritetaan lähtökohtaisesti arkisin klo 7-16 välillä. Muista asennusajoista ja niistä aiheutuvasta lisäkorvauksista on sovittava kirjallisesti erikseen.

Muutos-, lisä- ja korjaustöistä veloitetaan 60 €/h/asentaja + matkakulukorvaukset.

Lisämittauksista ja ohjelmoinnista veloitetaan 90 €/tunti/ asentaja + matkakulukorvaukset.

Asennuksen yhteydessä paljastuvien johdin- tai kytkentävikojen korjaamisesta olemassa olevassa kaapeloinnissa Toimittajalla on oikeus laskuttaa Tilaajalta tarvittavat tarvikkeet ja muutostyöt voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Sama koskee tilanteita, joissa mittauksissa ilmaantuneen vian todetaan olleen jo ennen asennusta.

Mikäli asennuskohde on ulkona tai tilassa ei ole lämmitystä, eikä asennusta voida vallitsevien sääolojen tai lämpötilan vuoksi suorittaa sovitussa aikataulussa, asennus suoritetaan mahdollisimman pian sovittuna ajankohtana.

Nykyvalaistuksen purkutyöt ja kierrätys sekä jätteiden käsittely:

Purkutyö sisältää nykyvalaisimien purkutyön kohteessa. Tilaaja osoittaa paikan purkujätteelleasennuksen välittömässä läheisyydessä.

Toimittaja vastaa purettujen valaisimien pois kuljetuksesta ja asianmukaisesta kierrättämisestä sopimuksen mukaan. Sopimukseen kuuluvat purkujätteet noudetaan kohtuullisessa ajassa varsinaisen asennuksen valmistuttua.

Tilaaja huolehtii asennuksessa syntyneiden jätteiden sekä pakkausjätteiden käsittelystä omalla kustannuksellaan. Jätteet toimitetaan Tilaajan osoittamaan paikkaan asennuspaikan välittömässä läheisyydessä.

Mittausraportit, aloitus- ja luovutuspalaverit ja valaisinlistaukset/kartoitukset:

Kohteessa pidetään aloitus- ja luovutuspalaverit, sekä toteutetaan vaaditut mittaukset ja laaditaan loppuraportti.

Työmaapalvelut, sähkö ja vesi:

Sosiaalitilat ja varastotilat osoitetaan kiinteistöstä. Töiden suorittamiseen tarvittavan sähkön ja veden kustannuksista vastaa Tilaaja.

Sopimuksen rajapinnat:

Nostolaitteet:

Asennuksessa voidaan käyttää Tilaajan omia tai Tilaajan järjestämiä nostolaitteita, mikäli ne täyttävät Toimittajan vaatimukset.

Valaistuksen ohjaus:

Toimittaja vastaa ainoastaan toimittamiensa ohjausjärjestelmien yhteensopivuudesta, ohjelmoinnista, rajapinnoista sekä asennuksesta. Ohjelmointi pitää sisällään sopimuksessa määritellyt ohjelmat ja valaistustilat. Lisäyksistä ja muutoksista laskutetaan Tilaajaa voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Valaistusratkaisun rajapinta rajoittuu Toimittajan toimittamaan ohjausjärjestelmään tai valaisintoimituksessa valaisimeen.

Käyttöönottomittaukset:

Toimittaja suorittaa ennen urakan luovutusta sähköturvallisuusmääräysten mukaiset käyttöönottomittaukset.

Tuotteiden valmistajat vastaavat valaisimien ja muiden laitteiden vaatimustenmukaisuudesta.

Suosittua sisältöä